Medlemsskab, forsikring samt medlemsblad

Grundejerforeningen Sofiendal Enge er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, PL.

Information om PL

 En kort beskrivelse af Parcelhusejernes Landsforening 

Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.

Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.

Parcelhusejernes Landsforening er din garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden at det har været debatteret.

Ifølge vedtægterne er landsforeningens formål, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regeringen og Folketinget:

 • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse
 • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen
 • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
 • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerede forsamlinger

Kilde: www.parcelhus.dk

 

Grundejerforeningen har tegnet forsikring hos PL:

Kollektiv forsikringspakke

På PL's landsmøde er det i sin tid vedtaget, at pakken er kollektiv og pligtig for medlemsforeningerne. Dette er ud fra to centrale betragtninger:

 1. medlemmerne i de enkelte foreninger skylder deres bestyrelser, at disse kan udføre deres hverv i tryghed
 2. grundejerforeninger bør altid som minimum have disse forsikringer, således at medlemmerne ikke risikerer økonomisk usikkerhed.

PL er de eneste på markedet, der kan tilbyde denne samlede forsikringspakke og dette sker kun til medlemsforeninger i Parcelhusejernes Landsforening.

Det skal pointeres, at en forsikring selvfølgelig ikke fritager for at foretage løbende eftersyn af f.eks. legepladser, eller at man udviser normal omhu ved varetagelse af sine eventuelle hverv.

Forsikringspræmie

Forsikringspræmie opkræves jf. landsmødebeslutning på separat opkrævning.
Forsikringspræmie forfalder 1. januar i et givet forsikringsår og betales snarest muligt jf. udsendt opkrævning.

For 2013 udgør forsikringspræmien kr. 1.450.

 

Forsikringspakken består af følgende elementer:

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen giver økonomisk hjælp ved retssager. At denne forsikring i hæftet er benævnt Bygningsforsikringspolicer understreger blot, at PL (og vore samarbejdspartnere) har måttet udfolde kreativitet i at få sammensat denne forsikringspakke med netop det indhold, som PL har ønsket. Retshjælpsforsikringen er fokuseret på sager, der rejses mod en forening.

Kautionsforsikring

Kautionsforsikringen (også benævnt underslæbsforsikring) giver en økonomisk sikring af grundejerforeningen i det tilfælde, at kassereren (guderne selvfølgelig forbyde det) løber med kassen. Forsikringen dækker med op til 30.000 kr. pr. skade pr. forening pr. år uden selvrisiko. Ud fra dækningsbeløbet bør man selvfølgelig foretage en afvejning af kassererens muligheder for på egen hånd at råde over beløb ud over denne størrelse. Hvis det er nødvendigt kan en yderligere dækning for den enkelte forening arrangeres.

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker bl.a. ansvar for fælles stier, legepladser og grønne områder. Forsikringen dækker med op til 5 millioner kr. ved personskade og 2 millioner kr. ved tingskade. Ved tingskade er der en selvrisiko på 2.000 kr. pr. skade. Ved personskade er der ingen selvrisiko. For så vidt legepladser er det en betingelse, at denne tilses og vedligeholdes minimum 2 gange årligt, og vi tilråder af dokumentationshensyn, at man indfører disse tilsyn i bestyrelsens protokol.
Endvidere dækker forsikringen ansvar for arbejdsredskaber, også når disse drives ved motorkraft. Det er dog en forudsætning, at redskaberne ikke er omfattet af Færdselsloven, hvor man skal tegne særskilt lovpligtig motoransvarsforsikring. Se i øvrigt undtagelser nedenfor.
Endelig dækker forsikringen ansvar for bådebroer og kolonihaver.

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen dækker bestyrelsens dispositioner (eller evt. mangel på samme) under varetagelse af deres hverv, der medfører en erstatningspligt. Forsikringen dækker med maksimalt 2 mio. kr. pr. skade.

Rådgiveranvar

Rådgiveransvarsforsikringen dækker det enkelte bestyrelsesmedlems rådgivningsansvar over for grundejerforeningens medlemmer med 50.000 kr. med en selvrisiko på 2.000 kr. Det er dog en forudsætning, at rådgivningen angår forhold, som bestyrelsesmedlemmet i denne egenskab - og alene i denne egenskab - må forventes at have et tilstrækkeligt kendskab til. Rådgivningen må dog under ingen omstændigheder dreje sig om finansiel, anden økonomisk eller byggeteknisk rådgivning.

Arbejdsskadeforsikring
Ansvarsforsikring dækker risikoen for arbejdsulykker ved lønnede eller ulønnede arbejdsforhold, der går ud over, hvad man normalt kan forvente af frivillig medlemsindsats/-arbejde. I så fald er det lovpligtigt at have tegnet en sådan forsikring.
Sådanne arbejdsforhold omfatter også bestyrelsesmedlemmer, der udfører hverv ud over, hvad man kan sige er egentlig bestyrelsesfunktioner. Udføres arbejdet efter aftale med et firma, er det dennes forsikring mv. der dækker.

Netbankforsikring (hackerforsikring)

Det er lykkedes PL fra 1.7.2013, at få en Netbanks-/Hackerforsikring med i PL’s forsikringspakke.
Vi har haft mange forespørgsler om problemet, og det har været vigtigt for PL at få medtaget denne forsikringsdel, idet foreninger ikke lige som private bankkunder er dækket af en forbrugerbeskyttelse.
En G/F er en selvstændig juridisk enhed og er derfor erhvervskunde i en bank.

Undtaget fra forsikring
 • Trampoliner
 • Swimmingpools
 • Unges (under 18 år) benyttelse af motoriserede arbejdsredskaber (Arbejdstilsynets regler).
Bemærk !!
 • Pakken er et samlet hele. Der er således ikke mulighed for at fravælge enkelte elementer. Årsagen til dette er, at ved at vi kan administrere ens for alle foreninger, så sparer vi på præmien.
 • Forsikringspakken dækker ikke forhold/tvister/retssager, som foreningen på nogen måde måtte have kendskab til forinden indmeldelse. Dette er for at beskytte vores eksisterende medlemsforeninger mod misbrug.
 • Alle forhold, der relaterer sig til forsikringspakken skal anmeldes til PL's sekretariat, der forbehandler alle sager. Foreningerne må således ikke kontakte forsikringssamarbejdspartnerne direkte.
 • Forsikringspakken dækker ikke ond tro. Har en forenings bestyrelse f.eks. bevidst udført/undladt en handling mod bedre vidende, vil et evt. erstatningskrav således ikke være dækket af forsikringspakken, men vil i stedet kunne forfølges som personligt erstatningsansvar hos den/de ansvarlige.
 • Forsikringspakken fokuserer på ansvar og altså ikke f.eks. lynnedsslag, tyveri, hærværk, brand, tingsskader. Men hvis man får behov for sådanne forsikringer, så kan vi sikkert hjælpe med en henvisning.

Kilde: www.parcelhus.dk

 

Medlemsbladet "MIT HUS"

PL’s medlemsblad hedder MIT HUS, og er et informativt og alsidigt blad, der udkommer fire gange om året. 

MIT HUS er vores talerør til medlemmerne og heri gennemgås sager og forhold af relevans for den enkelte parcelhusejer. Samtidig er der hér mulighed for at holde øje med de medlemstilbud, som udbydes.

De seneste udgivelser af medlemsbladet Mit Hus kan frit læses online.

Kilde: www.parcelhus.dk